Valná hromada proběhne v úterý 13.7.2021 od 19:00 v salónku Dělnického domu v Brně Židenicích - Jamborova 3323/65, 615 00 Brno-Židenice.

Program VH

 1. Prezence
 2. Úvod
 3. Ustanovení mandátové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti - sezóna 2020/2021
 5. Zpráva o hospodaření - sezóna 2020/2021
 6. Rozpočet na sezónu 2021/2022
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Základní pravidla pro konání VH dle platných stanov spolku

Valnou hromadu spolku tvoří shromáždění delegátů, kterými jsou:

 1. delegáti volení jednotlivými družstvy spolku (každé družstvo volí dva delegáty),
 2. dva delegáti volení členy spolku, kteří nepřísluší k žádnému družstvu
 3. členové Rady zakladatelů.

Družstvem pro volbu delegátů na Valnou hromadu se rozumí každá věková kategorie dle platných předpisů Českého florbalu (dále ČF) přihlášená v aktuální sezóně do ligových soutěží ČF. V případě přihlášení samostatného družstva dívek a družstva chlapců ve stejné věkové kategorii se tato považují za dvě samostatná družstva, při přihlášení společného družstva dívek a chlapců se považují za jedno družstvo. Rozhodující pro rozdělení do družstev v případě konání Valné hromady mezi sezónami je přihlášení družstev do soutěží ČF v právě ukončené sezóně.

Rozdělení členů spolku do družstev pro potřeby Valné hromady je shodné s rozdělením družstev v členské sekci. Kandidovat na delegáta na VH za své družstvo má právo každý člen spolku, v případě osob mladších 15 let jsou práva člena spolku vykonávána prostřednictvím zákonného zástupce takového člena.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina všech delegátů a všech členů Rady zakladatelů. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Výkonný výbor náhradní Valnou hromadu s časem začátku posunutým o 30 minut oproti původnímu začátku, tato opakovaná Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů a členů Rady zakladatelů.

Stanovy spolku Florbal Židenice naleznete v "Dokumentech" v členské sekci.

Delegáti na VH

V případě, že chcete být delegátem na VH, prosíme o projevení Vašeho zájmu formou komentáře pod příspěvek v členské sekci do 9.7.2021 23:59. V případě většího počtu zájemců než 2 na družstvo bude následovat v členské sekci volba delegátů za Vaše družstvo.